Miejskie Przedszkole
Niezapominajka w Ełku

 

Strona główna
Lokalizacja
O przedszkolu
Co robimy
Humorek
Wydarzenia
Karta Zgłoszeń
Nasze Pomysły
projekty edukacyjne
Optymistyczne Przedszkole
OGŁOSZENIA

            

PRZEDSZKOLAK – PRZYJACIELEM PRZYRODY – PROGRAM WŁASNY

        Współczesny świat potrzebuje ludzi nie tylko bogatych w wiedzę, ale przede wszystkim wrażliwych na potrzeby osób a także na otaczającą nas przyrodę. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne i mądre jest korzystanie ze środowiska, w którym żyjemy, aby nasza Matka Ziemia mogła zapewnić życie jeszcze wielu pokoleniom.

       Środowisko naturalne Ziemi jest systemem zamkniętym. Musimy chronić wodę, powietrze i glebę przed zanieczyszczeniami, ponieważ zachwianie równowagi biologicznej może doprowadzić do utraty zdolności regeneracyjnych przyrody.

         Ogromnym zagrożeniem naszych czasów dla życia wszystkich organizmów staje się zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Edukacja ekologiczna uświadamiająca potrzebę ochrony i ulepszenia powinna obejmować człowieka przez całe życie. Jednak szczególnego znaczenia nabiera edukacja środowiska w wieku przedszkolnym, bowiem w tym wieku budowane są fundamenty przeszłych zachowań człowieka.

         Dzieci w wieku od 3-7 lat charakteryzują się wzmożoną aktywnością poznawczą. Podejmowaniu zagadnień dotyczących ochrony środowiska sprzyjają predyspozycje dziecka w wieku przedszkolnym do poznawania świata przyrody a mianowicie: naturalna aktywność, ciekawość i chłonność umysłu, łatwość przyswajania umiejętności praktycznych i wiadomości oraz wrażliwość emocjonalna.

          Właśnie te cechy stały się dla mnie wyznacznikiem w opracowaniu zagadnień do programu edukacji ekologicznej dla dzieci 5- 6-letnich.

Aby materiał programowy przewidziany do realizacji był przedszkolakom bliski i możliwy do przyswojenia przestrzegałam zasady poznawania tego co najbliższe w otoczeniu dziecka i dostępne w danym środowisku.

           Kontakty z przyrodą budzą u przedszkolaków uczucia opiekuńcze i rodzą zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt, dzięki czemu można wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska.

          W opisywanym programie przedstawiłam wiele propozycji zagadnień wychowania ekologicznego opartego na współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody i ukazaniu ich dzieciom przez bezpośrednie obcowanie z naturą.

Celem głównym opracowanego przeze mnie programu ekologicznego jest kształtowanie u dzieci świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia, także do własnego ciała i umysłu.

Realizacja zagadnień programu uświadomiła dzieciom zależność człowieka od środowiska naturalnego i przyrody od człowieka, umożliwiła obserwowanie, przeżywanie i ocenę przyrody ożywionej i nieożywionej.

           Treści podane w poszczególnych działach programowych są ze sobą integralnie powiązane na zasadzie stopniowania trudności. Przystosowany jest do możliwości ruchowych, manualnych, emocjonalnych i umysłowych dzieci 5- i 6- letnich. Jest programem otwartym, możliwym do realizacji bez względu na czas uczestnictwa w nim. Treści mogą być realizowane bez względu na czas rozpoczęcia uczestnictwa w nim. Treści mogą być realizowane wybiórczo.

 W programie uwzględniłam następujące zagadnienia ujęte w obszary tematyczne:

I. Woda źródłem życia

    W trakcie realizacji zajęć, zabaw badawczych, wycieczek, dzieci uświadomiły sobie, że woda jest skarbem , bez którego nie mogłoby istnieć życie na ziemi. Wyrobiły w sobie nawyk oszczędzania wody w domu i w przedszkolu.

Poczyniły też wiele obserwacji ważnych obserwacji pod mikroskopem.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Wpływ żywności na zdrowie człowieka
    Dużo uwagi poświęciłam znaczeniu racjonalnego odżywiania się a także higienie i estetyce przyrządzania, podawania i spożywania potraw. Wspólnie z dziećmi założyliśmy grządkę warzywną w ogrodzie przedszkolnym, zapoznając je ze sposobami wytwarzania żywności w warunkach ekologicznych.

 

 III. Zmiany pogody a życie na Ziemi
    Dzieci poszerzyły swoje wiadomości poprzez prowadzone obserwacje i doświadczenia; poznały zjawiska i zmiany zachodzące w przyrodzie, np. opady deszczu, para wodna, powstawanie chmur, grad.

 IV. Ogrody w najbliższym otoczeniu dziecka
    Dzieci zakładały grządki warzywne, na których zasiały: rzodkiewkę, marchew, szczypior i inne warzywa. Zasadziły również kwiaty na rabatach wokół budynku przedszkolnego. Prowadziły systematyczną obserwację wzrostu roślin, stosując odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne co dostarczyło im wiele satysfakcji a jednocześnie wzbogaciło wiadomości i umiejętności praktyczne.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

V. Powietrze istotą życia ludzi, zwierząt i roślin.
    Prowadziłam szereg zabaw badawczych z dziećmi, poszukujących odpowiedzi na pytanie czym jest powietrze i gdzie się znajduje.

 VI. Las i jego mieszkańcy.
    Dzieci poprzez bezpośredni kontakt poznały różne rodzaje drzew rozpoznawały ich liście, owoce, kolor kory. Wiele zajęć poświęciłam na zabawy z różnorodnymi darami jesieni oraz roślinami upiększającymi las, tj. mech, wrzos i inne. Przedszkolaki zaznajomiły się z zasadami właściwego zachowania się w lesie, rozróżniały zwierzęta i rośliny będące pod ochroną.

Z nadejściem zimy dzieci będą systematycznie dokarmiały ptaki oraz zwierzęta. Przedszkolaki przygotowały również przedstawienie pt. ,,Eko- Kapturek”, które

zaprezentowały podczas konkursu wiedzy przyrodniczo – ekologicznej ,,Ziemia- Wyspa Zielona”, który to wspólnie z koleżanką Wiolettą Modzelewską Przeprowadziłyśmy w kwietniu 2007r. w CEE a wzięły w nim udział dzieci 5 i 6 letnie ze wszystkich ełckich przedszkoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII. Gleba.
   
Realizację tego zagadnienia przeprowadziłam w oparciu o projekt edukacyjny zatwierdzony przez CEE w Ełku pt. ,,Gleba jako dar Ziemi dla człowieka, zwierząt i roślin. Poprzez cykl prowadzonych różnorodnych zajęć dzieci poznały jeden z komponentów środowiska naturalnego- glebę- jej właściwości, mieszkańców, itp. Dzięki bezpośrednim kontaktom z glebą – dotykając, rozcierając, porównując, obserwując pod mikroskopem dzieci miały okazję do samodzielnego wyciągania wniosków i czynienia spostrzeżeń. Dowiedziały się w jaki sposób należy dbać o glebę. Poznały organizmy żyjące w glebie i ich rolę w rozwoju gleby.

 VII. Łąka.
    Dzieci prowadziły obserwację zwierząt żyjących na łąkach, tj. bociana, motyla, żaby, biedronki a także wielozmysłowe poznawanie roślin rosnących na łąkach. Zbierały trawy i zioła na suche bukiety, nasiona dla ptaków.

 IX. Odpady.
    Starałam się uświadomić dzieciom jak szkodliwe jest oddziaływanie odpadów na środowisko naturalne. Dzieci wzięły udział w ogólnopolskim projekcie ,,Co każdy ze śmieciami robić powinien” projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Wydawnictwo ,,Zielone Brygady” Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych). Dzięki temu poznały korzyści płynące z powtórnego zagospodarowania odpadów, stosowania opakowań wielokrotnego użytku, rodzaje i konieczność sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi.

Przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym ,,Dorośli i dzieci segregują śmieci”, zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole i Żłobek ,,Ekoludki” w kwietniu 2007r. otrzymując nagrody: Kinga Duda- I miejsce, Ola Winkler – wyróżnienie.

 X. Zwierzęta w otoczeniu dziecka.
    Dzieci poznały zwierzęta żyjące w Mini ZOO w Ełku – poznały ich zwyczaje, sposób opieki nad nimi, właściwe obchodzenie się ze zwierzętami. Często gościliśmy w przedszkolu zwierzątka przynoszone przez dzieci, tj, chomik, świnka morska, żółw czy szynszyle. Uświadomiłam dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z drażnienia nieznajomych zwierząt, ukazywałam skutki takich zachowań, a także konieczność poszanowania naturalnego środowiska zwierząt ( nie niszczenie gniazd, mrowisk). Zapoznałam dzieci z zachowaniem zwierząt dzikich zarażonych wścieklizną (lis, wiewiórka, sarna).

Dzieci nadal systematycznie pogłębiają swoją wiedzę m.in. poprzez oglądanie książek o tematyce ekologicznej; zdobywając nowe wiadomości i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myślę że dzięki realizacji programu o tematyce ekologicznej chociaż w minimalnym stopniu zapewnię prawidłowe funkcjonowanie obecnych i przyszłych pokoleń, wrażliwych na otaczające nas środowisko, przekonanych, że każda istota ma prawo do godnego życia.

                                                          Opracowała mgr Aneta Pietrewicz  -

                                                   nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Ełku


 ZAPRASZAMY

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - EDYCJA 2016/2017

DYŻUR WAKACYJNY / OGŁOSZENIE ! ! !

Strona główna | Lokalizacja | O przedszkolu | Co robimy | Humorek | Wydarzenia | Karta Zgłoszeń | Nasze Pomysły | projekty edukacyjne | Optymistyczne Przedszkole | OGŁOSZENIA 

                                                                                 Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku :
mpn3elk@gmail.com   
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk
tel. 87 6102185
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2017