DOKUMENTY - NIEZAPOMINAJKA EŁK

Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
Przejdź do treści

Menu główne:

REKRUTACJA
 KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH
  
  1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci w terminie 25.02.2019-1.03.2019
  2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.
  
KRYTERIA NABORU:
   W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk obowiązują:
   na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1)      wielodzietność rodziny kandydata;
 2)      niepełnosprawność kandydata;
 3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
W/w kryteria mają jednakową wartość.
 Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt.
 oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) obowiązują kryteria określone w uchwale XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.:
 1)     pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub
           prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;
 2)     podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów
           miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;
 3)     ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;
 4)     zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - 10 pkt;
 5)     specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata - 10 pkt.
 
 Miejsce odbioru formularzy
 Formularze dokumentów są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
 
Wymagane Dokumenty
 · zał. nr 1 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIEU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI
                                         GOSPODARCZEJ, NAUCE;
 
Czas realizacji
Rodzaj czynności                                Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym    Terminy w postępowaniu uzupełniającym                              
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału                04.03.2019r. - 20.03.2019r.                      23.04.2019r. - 02.05.2019r.
przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
        
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do      21.03.2019r. - 04.04.2019r.                06.05.2019r. - 23.05.2019r.
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i
dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
ustawowych.
   
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy              05.04.2019r.                                           24.05.2019r.   
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/
zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
                
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – w postaci         08.04.2019 r. - 10.04.2019r.               27.05.2019r. - 29.05.2019r.
pisemnego oświadczenia.
                   
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy         12.04.2019 r. (godz. 15:00)                31.05.2019 r. (godz. 15:00)
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.                                                                                                                                      
       
Podstawa prawna
• Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016r.,
 uchwała Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.,
 
Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk, tel. 87 6102185, mpn3elk@gmail.com
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego