Miejskie Przedszkole
Niezapominajka w Ełku

 

Strona główna
Lokalizacja
O przedszkolu
Co robimy
Humorek
Wydarzenia
Karta Zgłoszeń
Nasze Pomysły
projekty edukacyjne
Optymistyczne Przedszkole
OGŁOSZENIA

 

INFORMATOR

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA „NIEZAPOMINAJKA”  W EŁKU

 

BAZA LOKALOWA:
Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku położone jest w samym centrum miasta. Otoczone pięknym, zadrzewionym i zagospodarowanym ogrodem przedszkolnym, stanowi oazę spokoju i rekreacji dla dzieci.

ORGANIZACJA PRACY:

  • przedszkole liczy 5 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  • placówka czynna jest w godzinach od 600 do 1700

KADRA PLACÓWKI:
W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli, wszyscy z pełnym przygotowaniem pedagogicznym oraz 12 pracowników niepedagogicznych. Wszyscy wykazują  się wysoką kulturę osobistą. Są pozytywnie nastawieni do dziecka i środowiska przedszkolnego, dbają o prawidłowy harmonijny rozwój dzieci.

ŻYWIENIE:
Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie trzech posiłków dziennie, według norm zdrowego żywienia, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Odrębnie prowadzona jest kuchnia dla dzieci ze skazą białkową, którym zapewnia się wyżywienie zgodne z dietą zalecaną przez lekarzy prowadzących.   

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:
Opłata za świadczenia określana jest w Uchwale nr XXXVI.342.2013 Rady Miasta  Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2013 r. poz. 3318)

Usługi świadczone przez przedszkole uwzględniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1300.

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę zajęć w przedszkolu,  w czasie przekraczającym  wymiar zajęć z realizacji podstawy programowej. Są to:

1) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich, innowacyjnych, służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci,

2) zajęcia opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci,

3) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

4) zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dzieci,

5) gry i zabawy tematyczne, wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne dzieci,

7) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych i środowiskowych  konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.

Na wniosek rodziców posiadających „Ełcką Kartę Rodziny 3+”, opłata, ulega zmniejszeniu o 25% za godzinę zajęć.

 Podstawą do udzielenia ulg jest złożenie do dyrektora przedszkola przez rodziców oświadczenia o posiadaniu „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, obowiązującej na okres objęty wnioskiem o zmniejszenie opłaty.

Opłata za wyżywienie wynosi: stawka dzienna 5,00 zł x ilość dni żywienia w miesiącu.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie aktualnych cen rynkowych.

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
Nasze przedszkole swoją działalność opiera na ścisłej współpracy z rodzicami. Stale poszukujemy nowych, efektywnych form współdziałania. Rodzice to nasi przyjaciele, którzy służą dobrą radą, pomocą. Wspólnie poszukujemy dróg rozwiązywania trudności, podejmujemy skuteczne oddziaływania wychowawcze mając na względzie dobro dziecka.

 OSIĄGNIĘCIA I WYRÓŻNIENIA:
Przedszkole zapewnia indywidualne podejście do dziecka, dbałość o wychowanie rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. Odnosimy sukcesy pedagogiczne, wychowawcze i artystyczne. Jesteśmy laureatami licznych konkursów, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 NASZA OFERTA:
Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” w Ełku zaspokaja potrzeby wczesnej edukacji dziecka. Stwarza warunki do odkrywania radości z uczenia się, rozwijania szeregu uzdolnień, do działań wspierających mając na uwadze indywidualne potrzeby dziecka.

 Oprócz zajęć przewidzianych programem wychowania w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe nieodpłatne: -         terapia logopedyczna – logopeda - Maria Łepkowska
-         zajęcia religii – katecheta – Cezary Mikiewicz
-   zajęcia z języka angielskiego – Małgorzata Przemielewska
-   zajęcia z komputerem – Katarzyna Skolmowska  

Przedszkole zapewnia także pomoc psychologiczną i pedagogiczną ściśle współpracując z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną - „dyżur psychologa”.

Zachęcamy zainteresowanych rodziców z dziećmi do odwiedzenia naszego przedszkola, poznania i pozostania z nami do uzyskania gotowości szkolnej.


 ZAPRASZAMY

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - EDYCJA 2016/2017

DYŻUR WAKACYJNY / OGŁOSZENIE ! ! !

Strona główna | Lokalizacja | O przedszkolu | Co robimy | Humorek | Wydarzenia | Karta Zgłoszeń | Nasze Pomysły | projekty edukacyjne | Optymistyczne Przedszkole | OGŁOSZENIA 

                                                                                 Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku :
mpn3elk@gmail.com   
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk
tel. 87 6102185
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2017