Budżet Obywatelski - NIEZAPOMINAJKA EŁK

Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
Przejdź do treści

Budżet Obywatelski

OGŁOSZENIA
Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych.
W skrócie oznacza to, że:
-        mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
-        propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
-        w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta Ełku.

Ile wynosi kwota na Budżet Obywatelski na rok 2024?
Przewidziana kwota środków przeznaczonych na wydatkowanie w ramach Ełckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 wynosi 1 mln zł.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania miasta.

Jakie projekty mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?
Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane projekty dotyczące wyłącznie zadań własnych miasta Ełku określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz muszą być zgodne z przepisami prawa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz strategiami i programami samorządu miasta Ełku, tj.:
-        projekt nieinwestycyjny – działania w trakcie realizacji projektu skierowane bezpośrednio do wszystkich zainteresowanych, np. zajęcia, warsztaty, akcje, kampanie, programy, festiwale, koncerty, seminaria, konferencje i inne formy aktywności społecznej;
-        projekt inwestycyjny – np. budowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja chodników i infrastruktury drogowej, placów zabaw i obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, z których będzie można korzystać po zakończeniu inwestycji.

Harmonogram Ełckiego Budżetu Obywatelskiego 2023-2024:
- składanie projektów: od 18 grudnia 2023 r. do 18 stycznia 2024 r.,
- ocena formalna i odwołania: od 19 stycznia do 19 lutego 2024 r.,
- głosowanie: od 20 lutego do 5 marca 2024 r.,
- wybór projektów: 6 – 20 marca 2024 r.,
- wpisanie wybranych projektów do budżetu miasta Ełku: do 31 marca 2024 r.,
- realizacja EBO 2023-2024 (przetargi, umowy, inwestycje, działania): IV-XII `2024 r.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?
Propozycje projektów mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta Ełku. W przypadku, gdy pomysłodawcą projektu jest osoba małoletnia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego lub/i rodzica. Projekt wymaga poparcia minimum 50 mieszkańców miasta.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego?
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny będzie od 18 grudnia 2023 r. na stronie:
elk.budzet-obywatelski.org oraz w Urzędzie Miasta Ełku.
Wypełnione formularze zgłaszania projektów można składać w określonym terminie poprzez internetową platformę budżetu obywatelskiego lub w Urzędzie Miasta Ełku.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?
Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?
Nie można. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Miasto Ełk, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?
Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych projektu. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół oceniający wniosek.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
Koszty szacunkowe weryfikowane są z doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych Miasta Ełku.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?
Komórka merytoryczna dokonująca analizy zadania zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

Kto może głosować na projekty?
Prawo udziału w głosowaniu w ramach Ełckiego Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Miasta Ełku. Osoby małoletnie za zgodą opiekunów prawnych

Jak mogę zagłosować?
Mieszkanka lub mieszkaniec może głosować drogą elektroniczną na internetowej platformie budżetu obywatelskiego albo w sposób tradycyjny za pomocą papierowej karty do głosowania.
Głosujący może oddać jeden głos na projekt inwestycyjny i jeden głos na projekt nieinwestycyjny.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Do realizacji wybrane zostaną projekty, których łączny koszt nie przekracza kwoty przewidzianej na ełcki budżet obywatelski w danym roku budżetowym.

Czy można uzupełnić wniosek po jego odrzuceniu?
Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji zadań, a tym bardziej po głosowaniu nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

Więcej informacji na:
-        portalu Ełckiego Budżetu Obywatelskiego: www.elk.budzet-obywatelski.org
-        portalu Urzędu Miasta Ełku: www.elk.pl
-        w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku ul. Małeckich 3, pok. nr 10.1, telefon: 87 73 26 186, 87 73 26 187, 87 73 26 185, e-mail:  bop@um.elk.pl

Zapraszamy do udziału!
Miejskie Przedszkole Niezapominajka w Ełku
ul. Słowackiego 18, 19-300 Ełk, tel. 87 732 64 78, mpniezapominajka@miasto.elk.pl, (ePUAP /mpn3/SkrytkaESP)
Wróć do spisu treści